Truy cập nội dung luôn

Thông báo - Thư mời Thông báo - Thư mời

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công nhận ĐDDH đạt cấp huyện, năm học 2018-2019
 V/v công nhận ĐDDH đạt cấp huyện, năm học 2017-2018
 Quyết định về việc công nhận đồ dùng dạy học tự làm đạt cấp huyện năm học: 2016 - 2017
 QĐ v/v kiểm tra chuyên ngành trường TH Đồng Thạnh
 V/v sử dụng kinh phí SNGD năm 2016 để sửa chữa và mua sắm thiết bị dạy học